دریچه گرد جت نازل مشبک

دریچه گرد جت نازل مشبک

دریچه گرد جت نازل مشبکدریچه گرد جت نازل مشبک


  مشخصات فنی

دریچه گرد جت نازل مشبک