دریچه خطی مدور

دریچه خطی مدور

دریچه خطی مدوردریچه خطی مدور


  مشخصات فنی

دریچه خطی مدور