دریچه خطی چهار طرفه

دریچه خطی چهار طرفه

دریچه خطی چهار طرفهدریچه خطی چهار طرفه


  مشخصات فنی

دریچه خطی چهار طرفه